Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

 1. Menighedens fulde navn er: Fårevejle Frimenighed (Forkortet FF).
 2. FF har hjemsted i Fårevejle og er en uafhængig og selvejende frimenighed.
 3. FF blev oprettet den 5. august 2001.

§ 2 Trosgrundlag

 1. FF har samme trosgrundlag som den danske folkekirke, og betragter bekendelsesskrifterne som vejledende tolkning af bibelen. Det er de tre oldkirkelige bekendelser (Den Apostolske Bekendelse, Den Nikænske Bekendelse, Den Athanasianske Bekendelse), Den Augsburske Bekendelse samt Luthers Lille Katekismus.
 2. FF fastholder et bibelsyn, der anser hele bibelen som Guds ord, som norm og retningslinje for menighedens lære og liv

§ 3 Formål

 1. At føre mennesker til Jesus og gøre dem til en del af hans familie, og udvikle til menneskelig og åndelig modenhed, samt udruste til tjeneste i kirken og mission i verden, så Gud kan blive tilbedt og få ære.

§ 4 Værdier

Målsætningen med menigheden er at opnå og til stadighed opbygge:

 1. Varmere fællesskab
 2. Dybere discipelskab
 3. Stærkere tilbedelse
 4. Udvidet tjeneste
 5. Større evangelisation

§ 5 Medlemskab

 1. Som medlem kan optages enhver, der tilslutter sig FF´s vedtægter og visioner, og som efter henvendelse til ledelsesrådet er blevet godkendt. Medlemmers hjemmeboende børn under 18 år er automatisk medlemmer. Man kan for en kortere periode være passiv medlem.
 2. For at blive medlem kræves, at man har deltaget i menighedens introduktionskursus.
 3. Ledelsesrådet er beslutningsdygtig i spørgsmål vedrørende medlemskab (ind- og udmeldelse) Udmeldelse sker kun, når et medlem er kommet i et varigt modsætningsforhold til menighedens vedtægter og visioner eller liv. Beslutninger kan ankes til årsmødet.
 4. Det forventes, at man deltager i de regelmæssige menighedsmøder.
 5. Som medlem kan man til enhver tid, med øjeblikkelig virkning frit melde sig ud af FF ved skriftlig henvendelse til en person fra ledelsesrådet.

§ 6 Årsmødet

 1. Der afholdes årsmøde hvert år i første kvartal.
 2. Ledelsesrådets indkaldelse til årsmødet skal ske med mindst 4 ugers varsel
 3. Der kan med 2 ugers varsel indkaldes til ekstraordinært årsmøde når mindst 2/3 af ledelsesrådet eller mindst 1/3 af menighedens medlemmer ønsker det
 4. Afstemning foretages blandt menighedens medlemmer over 16 år og afgøres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 5. På årsmødet skal der minimum behandles følgende punkter: 1: Valg af dirigent og referent (dirigent og referent kan ikke sidde i ledelsesrådet) 2: Ledelsesrådets årsberetning. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab. 4: Evaluering af ledelsesrådets arbejde, (Hvis bare et medlem ønsker det, er ledelsesrådet fraværende under dette punkt). 5: Indkomne forslag. 6: Valg til ledelsesrådet. 7: Valg af registreret revisor eller valg af intern og ekstern revisor. 8. Visioner for det kommende år. 9: Eventuelt.

§ 7 Fårevejle Frimenigheds Ledelse

Stk. 1. Årsmødet

 1. Årsmødet er menighedens øverste myndighed i spørgsmål af praktisk eller økonomisk art.
 2. Årsmødet skal på baggrund af ledelsesrådets anbefaling godkende ansættelse og afskedigelse af præst.
 3. Årsmødet kan ved mere end 50 % flertal afsætte medlemmer af ledelsesrådet og/ eller præst.

Stk. 2. Ledelsesrådet

 1. Ledelsesrådet er menighedens øverste pastoral og ledelsesmæssige myndighed og har ansvar for den daglige ledelse. Rådet fastsætter i overensstemmelse med menighedens vedtægter menighedens teologiske linje og praktiske opgaver.
 2. I ledelsesrådet og i menigheden kan mænd og kvinder på lige fod varetage alle ledelses- og forkyndelsesopgaver. Der tilstræbes en lige fordeling af mænd og kvinder i ledelsesrådet
 3. Uenighed omkring beslutninger truffet i ledelsesrådet, kan ankes til årsmødet.
 4. Der tilstræbes ligeledes en bred fordeling af åndelige og menneskelige gaver blandt rådets medlemmer
 5. Rådet ledes af præsten (den pastorale leder) og formanden for ledelsesrådet (den praktiske leder)
 6. Rådet består af 3 – 8 medlemmer. Rådet konstituerer sig selv
 7. Rådets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.
 8. Kasserer kan vælges i rådet.
 9. Ledelsesrådet er selvsupplerende, hvis et medlem af rådet udtræder, inden valgperioden er til ende. Dette gælder dog kun til næste årsmøde.
 10. Valg til ledelsesrådet kræver, at man er medlem af Fårevejle Frimenighed.
 11. Ledelsesrådet er beslutningsdygtig i alle spørgsmål vedrørende ansættelser og afskedigelser.
 12. Ledelsesrådets beslutning om ansættelse og afskedigelse af en præst kan kun ske efter ønske og godkendelse af årsmødet. Ved ansættelse og afskedigelse af præst kræves 2/3 flertal i ledelsesrådet.
 13. Ledelsesrådet tegner i fællesskab med præsten menighedens profil.
 14. Tilknyttet ledelsesrådet er der en ekstern supervisor, der fungere som inspirator og tilsynsmand for menigheden. Supervisoren vælges og afsættes ved 2/3 flertal i ledelsesrådet.
 15. Menigheden er en del af Dansk Oases menighedsnetværk.

Stk. 3. Præst

 1. I spørgsmål vedrørende forkyndelse, formaning og sakramenteforvaltning er præsten menighedens øverste myndighed. Præsten kan dog aldrig gå imod et ellers enigt ledelsesråd
 2. Præsten har i alle andre spørgsmål samme myndighed som ledelsesrådets medlemmer.
 3. Præsten er selvskrevet medlem af ledelsesrådet og er ikke på valg.
 4. Præsten skal være en mand.
 5. Præsten skal løbende være i kontakt med menighedens supervisor.

Stk. 4. Menighedens drift

 1. Ledelsesrådet kan træffe beslutning om økonomiske dispositioner i forbindelse med drift af ejendom tilhørende FF.
 2. Menighedens drift finansieres ved offentlige tilskud og økonomiske bidrag fra menighedens venner.
 3. Menighedens midler bruges til menighedens drift, samt missional virksomhed, ligesom der gives 10% af de indsamlede midler til missionsarbejde. Menigheden bestræber sig på at være til rådighed for mennesker i lokalområdet, gennem aktiviteter og personlig bistand, gerne i samarbejde med lokalsamfundet.
 4. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end menigheden disponerer over.

Stk. 5. Køb og salg af fast ejendom samt pantsætning og optagelse af lån

 1. Ledelsesrådet kan i forbindelse med køb og salg af fast ejendom optage forhandling med pengeinstitut om finansiering og med køber/sælger af ejendommen om købesom.
 2. Køb og salg af fast ejendom samt pantsætning og optagelse af lån skal endelig vedtages på det ordinære årsmøde subsidiært ved indkaldelse af et ekstraordinært årsmøde.
 3. FF hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid frimenigheden tilhørende formue. Der påhviler ikke FFs medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, og der kan ikke gøres krav gældende over for frimenighedens medlemmer eller bestyrelsen.

§ 8 Tegningsret

 1. FF tegnes ved to personer, menighedens leder samt ledelsesrådets formand, (eller under særlige omstændigheder en anden fra ledelsesrådet). Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, opførelse af bygninger, indgåelse af driftsaftaler samt optagelse af lån til opfyldelse af menighedens formål kræver godkendelse fra et årsmøde med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

§ 9 Vedtægtsændringer

 1. Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter indstilling fra ledelsesrådet
 2. Forslag til vedtægtsændringer skal stiles skriftligt til ledelsesrådet senest 3 uger før datoen for årsmødet

§ 10 Opløsning af Fårevejle Frimenighed

 1. Opløsning af menigheden kan kun ske ved indstilling fra ledelsesrådet og når to på hinanden følgende årsmøder stemmer for opløsning.
 2. Et likviditetsprovenu eller overskud skal ved opløsning af Fårevejle Frimenighed tilfalde en anden forening, kirke eller menighed, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
 3. Ledelsesrådet har ansvaret for bevarelse af menighedens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for, at en eventuel nettoformue anvendes i overensstemmelse med overstående.

Disse vedtægter er vedtaget på et stiftende årsmøde af et enigt ledelsesråd på det stiftende årsmøde den 5. august 2001 med virkning fra dags dato.

Jørgen Lund, Michael Nolsøe Lund, Elsebeth Nolsøe Lund, Lise Lotte Lapiki,

Ruth Oehlenschlager, Karin Germann, Priscilla Ertmann Oehlenschlager og

Jesper Ertmann Oehlenschlager

Revideret på årsmødet den 31/8 2006, 17/2 2008, 1/3 2009, 2/6. 2013, 22/2 2015, 12/3 2016, 30/4 2023 og 25/6 2023.